עובדות ביהדות

סגולה מיוחדת ונדירה: השקיעו 2 דקות וזכו ליראת שמים. אל תחמיצו

כאשר האדם מתבונן בכך ששכינת ה' נמצאת בכל מקום, ובכך שה' משגיח על כל דבר קטן וגדול הוא זוכה וקונה יראת שמים. 10 עובדות וסגולה מיוחדת

| ט"ו אב התשע"ז |
אא

לתכנים מעניינים נוספים הירשמו לניוזלטר הידברות.

מחר, יום שלישי בשבוע בו נקראת פרשת עקב, קיימת סגולה נדירה – לקרוא את 'פרשת היראה', הכוללת פסוקים המדברים על הציווי לרכוש יראת שמים, ועל ידי כך לזכות ליראת שמים.

מדובר בסגולה המקבילה לסגולתו של הרה"ק רבי מנחם מנדל מרימנוב זצ"ל זי"ע, שהורה לקרוא ביום שלישי פרשת בשלח את 'פרשת המן'. כמו כן סגולה גדולה לקרוא את 'פרשת היראה' ביום שלישי פרשת עקב כדי לזכות להגיע ליראת שמים.

פרשת היראה - 

לאחר קריאת פרשת היראה, אותה ממליץ 'ספר יראים' לומר מדי יום, יש לומר את התפילה הבאה: "יהי רצון מלפניך, ה' אלוקי ואלוקי אבותי, שתיטע אהבתך ויראתך בליבי, ובלב כל עמך ישראל, ליראה את שמך הגדול היגבור והנורא בכל לבבנו ובכל נפשנו, יראת הרוממות של אין סוף, יתברך ויתעלה שמך, כי גדול אתה ונורא שמך. אמן סלה".

על ידי יראת שמים, זוכה האדם לשמירה מכל רע, ולטובות רבות ועצומות:

1. זוכים לשמירה מכל רע - בפרשת השבוע הנוכחית נכתב מה רצונו של הקב"ה מאיתנו: "ועתה ישראל, מה ה' אלוקיך דורש מעמך כי אם ליראה את ה' אלוקיך", על כך ביאר הרה"ק רבי ברוך ממעזיבוז זי"ע כי מצאנו בהלכות שומרים שיש 4 סוגי שומרים: שומר חינם, שואל, נושא שכר ושוכר, והחמור מכולם הוא 'שואל' שהוא חייב בשמירה המעולה ביותר. הרה"ק ממזיבוז מתייחס לכך שבפסוק כתוב "מה ה' אלוקיך שואל מעמך" – על ידי שתהיה בעל יראת שמים, הקב"ה נחשב 'שואל' כביכול לגבי האדם, ומתחייב לשמור אותו מכל רע.

2. זוכים לשפע כל טוב ממרומים - רבי אלימלך מליזענסק זי"ע כתב כי "הנה הבורא לא ברא את עולמו רק להיטיב לברואיו, אלא שהם צריכים להיות כלי ראוי ומוכשר לקבל ההאבה. הכשרו ותיקונו של האדם על מנת לקבל את השפע הוא היראה והאהבה וקיום מצוות ד' וחוקותיו בכל דרכיו, וממלא השם יתברך אדם זה בכל טוב". כלומר: "הקב"ה מעונין שאתה תתמלא ביראת שמים ועל ידי כך ייטיב לך ועל ידך יבואו טובות והשפעות לכל ישראל".

3. על ידי יראת שמים לא יחסר לאדם כל טוב – הרה"ק ה'בית אהרן' ביאר את הפסוק המובא בסוף ברכת המזון: "יראו את ה' קדושיו כי אין מחסור ליראיו", כך: "הקדושים כל מי שברצונו להתקרב לעבודת ה' ישים כל מאוויו אך ורק לקנות ולהשיג 'יראת שמים', כי אין מחסור ליראיו – מי שקנה 'יראת שמים' לא יחסר לו כלום הן ברוחניות ואף גם בגשמיות".

4. יראת השמים טמונה כבר בכל יהודי - המשפיע רבי אלימלך בידרמן שליט"א מדייק את דברי הפסוק: "מה ה' אלוקיך שואל מעמך" – בכל יהודי חבויה וטמונה 'יראת שמים', ואין הקב"ה דורש ומבקש מהאדם כי אם את היראת שמים אשר נמצאת זה מכבר בקרבו – כי קרוב אליך הדבר מאוד, ואין לו אלא להוציאו מן הכוח אל הפועל.

5. הקב"ה מתחנן אלינו כביכול שנירא ממנו – הרמב"ן מבאר את הכתוב "מי ייתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי ולשמור את כל מצוותי כל הימים" כך: לכאורה קשה איך הקב"ה, שהוא כל יכול, אומר 'מי ייתן', שכביכול מבקש ואומר הלוואי שכך יהיה, הלא הוא לבדו עושה הכל. אלא מאחר שאמרו 'הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים', שכביכול יראת שמים של האדם היא דבר המסור בידי האדם, מתחנן הקב"ה כביכול אל ישראל עם קרובו שנמלא את לבבנו ליראה את שמו.

6. איך קונים יראת שמים? ה"אור החיים" בעצה מיוחדת: ה"אור החיים" הקדוש מעניק עצה מיוחדת לקנית יראת שמים: בדבריו, הוא מבאר כי כל העולמות העליונים תלויים ועומדים במעשינו – הנמצאים כאן בעולם השפל הזה, וזו עצתו: "כאשר יתבונן האדם כי בכל מעשה טוב ואפילו בדבר קטן, וכן בכל שבירת היצר הרי זה נוגע לכל העולמות העליונים - ירכוש בנפשו יראת שמים".

7. תפילה מיוחדת על יראת שמים:  הגאון החסיד רבי אלימלך אשכנזי זצ"ל העיד כי היה רואה את האדמור מבעלז זי"ע אומר את ברכות השחר באחד מימי החול, וכאשר הגיע לבקשה 'ואל תביאיני לא לידי חטא ולא לידי עבירה ועוון...' היה מחלה את פני קונו כבן המתחנן בפני אביו, בבכיות ובקשות, מתוך יראתו העצומה, יראת שמים ויראת חטא.

8. ענווה מביאה לידי יראת שמים: הרמב"ן כותב באיגרתו לבנו כי "על ידי הענווה תעלה על ליבך מידת היראה, שנאמר: 'עקב ענווה יראת ה'', כי תתן אל ליבך תמיד מאין באת ולאן אתה הולך ושאלה רימה ותולעה בחייך אף כי במותך".

9. התבוננות בשני דברים מביאה את האדם ליראת שמים: כאשר האדם מתבונן בכך ששכינת ה' נמצאת בכל מקום, ובכך שה' משגיח על כל דבר קטן וגדול הוא זוכה וקונה יראת שמים.

10. לימוד מוסר: על ידי לימוד מוסר באופן קבוע זוכים לרכוש יראת שמים.

לתכנים מעניינים נוספים הירשמו לניוזלטר הידברות.

הנקראים ביותר
הידברות שופס

בית אמי - הרבנית בת שבע קניבסקי

65 ש"חלרכישה

מוצרים נוספים

בחסדך בטחתי - הרב יגאל כהן

רזי התזונה - להתנקות, להבריא, לרזות בקלות

תניא לאנשים כמוך וכמוני

ספר קהלת עם פירוש 'נזר חכמה' של הרב זמיר כהן

חובות הלבבות עם פירוש כאיל תערוג - הרב אייל עמרמי

אמון - דקלה יוספסברג

לכל המוצרים