מקבצי שו"ת - שאל את הרב

האם תמונות צדיקים טעונות גניזה? האם צריך לעמוד בברכת הרעם? והאם מותר לגרושה למכור את טבעת הנישואין?

מקבץ שו"ת 96 – השאלות הכי מעניינות שפורסמו השבוע במדור שאל את הרב באתר הידברות

| ו' אדר א' התשע"ט |
(צילום: shutterstock)
אא

1. למה השבת נכנסת בשקיעה ויוצאת בצאת הכוכבים?

מזמן השקיעה מתחיל זמן שנקרא "בין השמשות", שהוא ספק יום וספק לילה. לכן השבת נכנסת בשקיעה, כי בספק לילה אסור לעשות מלאכה. לעומת זאת ביציאת השבת אסור לעשות מלאכה בין השקיעה לצאת הכוכבים, כי שמא באמת זה עדיין יום והשבת עוד לא יצאה, ולכן צריך להמתין עד צאת הכוכבים שהוא ודאי לילה.

* * *

2. האם בת הקול האומרת פלוני לפלונית (זיווג) יוצאת 40 יום טרם היווצרות הוולד או 40 יום טרם הולדת הוולד?

בת הקול יוצאת ארבעים יום קודם יצירת הוולד, כמבואר במסכת סוטה (דף ב' עמוד א').

* * *

3. האם מכתבים/עלונים שמופיעות בהם תמונות צדיקים או שמות צדיקים או אתרים קדושים טעונות גניזה?

תמונות צדיקים ושמותיהם, וכן אתרים קדושים, אינם טעונים גניזה ומותר לזרקם לאשפה (ראה בספר גנזי הקודש עמוד קצ"ט שכתב כן בשם הגר"ח קניבסקי שליט"א לגבי תמונות צדיקים), אלא אם כן יש שם ציטוט של פסוק או מאמר חז"ל, שאז בדרך כלל הוא טעון גניזה.

ומכל מקום, יש מי שכתב שבעל נפש יחמיר שלא לזרוק תמונות של צדיקים בדרך בזיון (שו"ת שבט הקהתי חלק ב' סימן ג' אות ב'. וראה עוד כיוצא בזה בשו"ת ציץ אליעזר חלק ט"ז סימן כ"ז ד"ה ועוד).

* * *

4. אישה אלמנה שהתחתנה בשנית, מה זה אומר? בשמיים, לאחר פטירתה - עם מי היא תהיה בעולם הבא, בעלה הראשון או הנוכחי?

תהיה עם בעלה הראשון (ראה שו"ת יביע אומר חלק ז' חלק יורה דעה סימן מ').

* * *

5. כשמברכים על רעמים - האם צריך לשבת או לעמוד?

אפשר לברך בישיבה. אמנם יש הידור לעמוד, כמו בכל ברכות השבח.

מקורות: יעויין בפרי מגדים (פתיחה להלכות ברכות אות י"ח), שכתב שכל ברכות השבח רשאי לברך בישיבה, לבד מברכת הלבנה. אולם בסידור היעב"ץ הלכות ברכות השחר (אות א') כתב שיש לעמוד בברכות השבח. וע"ע בשו"ת ציץ אליעזר חלק ט"ז (סימן ב' אות ב') ובשו"ת תשובות והנהגות חלק ג' (סימן ע"ו ד"ה והדרך) ובספר אשרי האיש חלק א' (פרק מ' סעיף ב') ובספר שער העין (פרק א' סעיף כ' והערה מ"ד, ופרק ד' סעיף כ' ובהערות שם). וכן ראה בספר הליכות שלמה חלק א' (פרק כ' הערה 104) שהגרש"ז אויערבאך זצ"ל דקדק לברך "אשר יצר" מעומד דווקא.

* * *

6. האם מותר להשתמש בפומפייה בשבת לצורך אכילת רסק עגבניות בארוחת שבת בבוקר?

היות שפומפייה היא כלי שמיוחד לטחינה, אסור להשתמש בו בשבת אפילו על דעת לאכול מיד.

מקורות: ראה שלחן ערוך אורח חיים (סימן שכ"א סעיף י'), ומשנה ברורה (ס"ק ל"ו), וחזון עובדיה על שבת חלק ד' (עמוד רס"ח).

(צילום: shutterstock)

אף על פי שאין איסור של "לא יהיה כלי גבר על אשה" בלבישת סוג מכנסיים שמיועדות לנשים (ומכל מקום אסור להסתובב איתם ברשות הרבים, משום שזה נחשב בגד פרוץ) מכל מקום אין ראוי לאשה להסתובב במכנסיים כאלה אפילו לפני בני ביתה משום חוסר צניעות, אלא אם כן תלבש מעל זה חלוק. וכל שכן שאין להסתובב כך כאשר אנשים זרים נמצאים בבית (יעויין בספר עז והדר לבושה פרק י"ח אות א'. וע"ע מה שכתב בזה בספר יגל יעקב עמודים ק'-ק"א).

* * *

8. לבני הקטן בן 14 יש שיער רב בין הגבות. ברצוננו לברר האם מותר לבן להסיר שיער זה.

מותר.

מקורות: ספר נשמת אברהם חלק יורה דעה (עמוד ק"מ, ד"ה וכן) בשם הגרש"ז אויערבאך זצ"ל. וע"ע בשו"ת אבני ישפה חלק ד' (סימן צ"א) ובספר שמחה לאיש על עניני שידוכין (עמוד קכ"ה).

* * *

9. האם מותר לי להסתפר אצל ספר גבר שהינו חבר של בעלי, ואני מסתפרת אצלו מזה שנים, עוד לפני ההתחזקות?

הסכמת כל הפוסקים היא שאסור לאישה להסתפר אצל גבר כלל (אוצר דינים לאשה ולבת פרק ס' סעיף כ"ה ובהערה שם בשם הגר"ע יוסף זצ"ל, ושו"ת רבבות אפרים חלק ה' סימן תק"ז, ושו"ת נצח יוסף חלק א' סימן ס"ו, ושו"ת יצחק ירנן חלק ב' חלק אבן העזר סימן א').

* * *

10. אני גרושה טרייה. האם מותר לי למכור את טבעת האירוסין או הנישואין?

את טבעת האירוסין צריך להחזיר לבעל (על פי הרמ"א אבן העזר סימן צ"ט סעיף ב' שהאישה צריכה להחזיר לבעל תכשיטים שנתן לה כדי להתנאות).

אולם טבעת הנישואין שייכת לך, הואיל ובעלך קידש אותך בזה, וממילא את יכולה לעשות בה כרצונך.

דרגו את המאמר - ותעזרו לקידומו בגוגל:

ממוצע 3 (30 מדרגים)
הנקראים ביותר
הידברות שופס

הגדה לפסח עם פירוש הרב זמיר כהן

45לרכישה

מוצרים נוספים

הגדה לפסח "ברוך יאמרו" - הרב ברוך רוזנבלום

הגדה עומדת

ערכת יודאיקה "בני מלכים" לפסח

הגדה של פסח - חבורת תריג

סט ארכיאולוגיה תנ"כית - הרב זמיר כהן

ילדים מספרים על עצמם בקומיקס 1 - חיים ולדר

לכל המוצרים